Algemene voorwaarden van uitvoering

Artikel 1 - Toepassingsveld en terminologie

 

1.1. De onderhavige voorwaarden beheersen alle bestellingen voor werken of diensten geplaatst door SPIE Belgium, haar vestigingen en dochtervennootschappen en, wanneer deze ondernemingen optreden als penvoerder daarvan, de tijdelijke maatschappen en de samenwerkingsovereenkomsten waarvan zij deel uitmaken (hierna genoemd de “Bestelling”).

1.2. Daarin wordt SPIE Belgium de “Onderneming” genoemd en de bestemmeling van de Bestelling de “Uitvoerder”. Wanneer de Bestelling betrekking heeft op de uitvoering van werken of diensten toevertrouwd aan de Onderneming door een derde partij (hierna genoemd de “Opdrachtgever”), dan neemt de Uitvoerder de hoedanigheid aan van onderaannemer. De Bestelling van de Opdrachtgever aan de Onderneming wordt het “Hoofdcontract” genoemd.

1.3. Wanneer de Bestelling tegelijkertijd betrekking heeft op leveringen en werken, dan wordt het zowel beheerst door de onderhavige Algemene Voorwaarden van Uitvoering als door de Algemene Aankoopvoorwaarden van de Onderneming. De Bestelling behoudt in elk geval de hoedanigheid van een aannemingscontract.

1.4. De plaats van uitvoering van de Bestelling wordt de “Werf” genoemd.


Artikel 2 - Ordervoorwaarden

 

2.1. De Bestelling wordt beheerst door de voorwaarden die zijn opgenomen hetzij in een bestelbon alsook de bijlagen gericht aan de Uitvoerder, hetzij in een contract ondertekend door de beide partijen. Elke Bestelling wordt daarenboven beheerst door onderhavige Algemene Voorwaarden. De bestelbon met zijn bijlagen of het contract en onderhavige Algemene Voorwaarden vormen samen één geheel.

2.2. Wanneer de Bestelling een onderaanneming betreft, zijn de technische en administratieve voorschriften van het Hoofdcontract en zijn bijlagen eveneens van toepassing (‘back to back’). De Bestelling zal in dit geval worden uitgevoerd in overeenstemming met zowel de technische clausules die het Hoofdcontract beheersen (met inbegrip van de plannen, de beschrijvende documenten, de garantie- en uitvoeringsvereisten, enz.) als de administratieve clausules, zowel de algemene als de bijzondere, die het Hoofdcontract beheersen, met als enige uitzondering de bepalingen die eigen zijn aan de hoofdaannemer, zoals de prijzen. Tenzij andersluidend bepaald, worden de boetes die in het Hoofdcontract zijn uitgedrukt in percentages van de contractprijs berekend op die van de Bestelling. De Uitvoerder wordt geacht volledig kennis te hebben genomen van de bepalingen van het Hoofdcontract, de gelegenheid te hebben gehad deze te bestuderen en ermee rekening te hebben gehouden in zijn aanbod en ontslaat de Onderneming ervan deze in de Bestelling te hernemen.

2.3. In geval van tegenspraak tussen de voorwaarden zoals vermeld in de bestelbon of het contract en onderhavige voorwaarden, dan hebben de bestelbon of het contract voorrang op onderhavige Algemene Voorwaarden, en heeft het geheel van deze voorwaarden voorrang op de voorwaarden van het Hoofdcontract.

2.4. Elke Bestelling wordt uitgevoerd in overeenstemming met de van kracht zijnde nationale en internationale technische normen en met inachtneming van de goede praktijkcodes en de meest recente regels van de kunst.

2.5. Elke Bestelling wordt geplaatst aan de hierboven vermelde voorwaarden die als enige van toepassing zijn, met uitsluiting van de algemene of de bijzondere voorwaarden van de Uitvoerder – zelfs wanneer deze bepalen dat alleen zij van toepassing zijn en waarbij de Uitvoerder geacht wordt daarvan af te zien. Indien de Bestelling een aanbod van de Uitvoerder vermeldt of daarnaar verwijst, dan is zulke verwijzing louter indicatief en wijzigt zij nergens de hiërarchie van de voorwaarden zoals hierboven bepaald.


Artikel 3 - Totstandkoming van de Bestelling

 

3.1. Elke Bestelling en elke wijziging van de Bestelling dient schriftelijk te zijn opgesteld en behoorlijk te zijn ondertekend door de bevoegde aangestelde van de Onderneming. De Onderneming erkent geen mondelinge bestellingen.

3.2. Wanneer de Bestelling wordt geplaatst door een bestelbon van de Onderneming, dan is deze laatste daartoe pas gebonden na ontvangst van een onvoorwaardelijke en schriftelijke orderbevestiging. Deze orderbevestiging is eveneens van toepassing op de bijlagen vermeld in of toegevoegd aan de bestelbon. De laattijdige terugsturing van de orderbevestiging heeft geen gevolgen voor de uitvoeringstermijnen. Het feit dat de Onderneming niet zou reageren op enig voorbehoud geformuleerd in de orderbevestiging van de Bestelling mag niet worden geïnterpreteerd als een stilzwijgende aanvaarding van dit voorbehoud. Het is aan de Uitvoerder om het voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord van de Onderneming met dit voorbehoud te bekomen. Eventuele opmerkingen dienen schriftelijk te zijn opgesteld en aan de Onderneming te worden betekend binnen de acht dagen na het versturen van het bestelformulier. De opmerkingen dienen expliciet en gedetailleerd te worden beschreven. Opmerkingen die werden geformuleerd onder de vorm van een “bevestiging” en die zich beroepen op de voorwaarden van de Uitvoerder of door een algemene verwijzing naar deze voorwaarden, worden als nietig beschouwd. Na het vervallen van deze termijn wordt de Bestelling beschouwd als zijnde aanvaard zonder voorbehoud.

3.3. Indien de Bestelling nog vooraleer het ontvangstbewijs door de Onderneming werd ontvangen, een begin van uitvoering zou kennen, bijvoorbeeld via een facturatie of een prestatie, dan wordt de Uitvoerder onweerlegbaar geacht de bepalingen van de Bestelling stilzwijgend in hun geheel te hebben aanvaard.

3.4. Deze voorwaarden, evenals de aankoopvoorwaarden, kunnen worden geraadpleegd op de website van de Onderneming. De Uitvoerder bevestigt er kennis van te hebben genomen en er in zijn offerte mee rekening te hebben gehouden en ze te aanvaarden.

3.5. De Uitvoerder garandeert de Onderneming dat hij op de datum van de totstandkoming van de Bestelling :

Hij verbindt er zich toe deze situatie zo te handhanden tijdens de volledige duur van de Bestelling.

Artikel 4 - Voorwerp van de Bestelling

 

De prestaties die het voorwerp vormen van de Bestelling zijn beschreven in de bestelbon of het contract alsook zijn bijlagen. De Bestelling omvat alle goederen, werken en diensten die daarin zijn bepaald evenals alle goederen, werken en diensten die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houden, zelfs indien zij niet uitdrukkelijk zijn vermeld, op een dusdanige wijze dat een perfecte uitvoering van de Bestelling wordt gegarandeerd en dat het voorwerp van de Bestelling - indien het een te installeren of in dienst te stellen goed betreft - klaar is voor gebruik, met alle noodzakelijke of nuttig toebehoren, in overeenstemming met de bestemming van het goed en een optimale benutting ervan. De Uitvoerder zal alle maatregelen nemen teneinde het voorgaande te garanderen ten titel van resultaatsverbintenis. Hij garandeert daarbij de conformiteit van zijn prestaties met de vereisten van het Hoofdcontract.


Artikel 5 - Vertegenwoordiging van de Uitvoerder op de Werf

 

Wanneer de uitvoering van de Bestelling de aanwezigheid vereist van een ploeg werknemers van de Uitvoerder op de Werf, dan duidt dit laatste een lid van zijn personeel aan die hij in het bijzonder belast met de uitvoering van de coördinatie van het werk (hierna genoemd de “Aangestelde”). De Aangestelde is bevoegd om voor rekening van de Uitvoerder alle kennisgevingen te ontvangen met betrekking tot het werfbeleid. Daarbij oefent hij het gezag uit van de Uitvoerder en het toezicht over alle andere aangestelde van de Uitvoerder en alle personen die voor diens rekening optreden, waaronder de onderaannemers van de Uitvoerder.


Artikel 6 - Personeel van de Uitvoerder

 

6.1. Ten behoeve van de uitvoering van de Bestelling verplicht de Uitvoerder er zich toe uitsluitend personeel te kiezen en in te zetten dat over de kwalificaties en vaardigheden beschikt die vereist zijn door de aard van de uit te voeren werken. Ten behoeve van de coördinatie en de veiligheid op de werf, is de Uitvoerder gehouden om personeel in te zetten die het Nederlands of Frans machtig is dan wel op zijn minst per groep arbeiders één persoon die deze taal machtig is.
6.2. Het personeel van de Uitvoerder zal de opdracht uitvoeren onder de leiding, het gezag en het toezicht van de enige Uitvoerder en zal daarbij volledig aan hem ondergeschikt zijn, zonder dat er ook maar enige band van ondergeschiktheid bestaat tussen dit personeel en de Onderneming.
6.3. De Uitvoerder zal de nodige verzekeringen afsluiten ter dekking van zijn personeel in overeenstemming met de wettelijke voorschriften (zie ook art. 15).
6.4. De Onderneming behoudt zich het recht voor om ten allen tijde, in het bijzonder vanaf het ogenblijk van de ontvangst van een klacht van een aangestelde van de Uitvoerder, zijn betalingen op te schorten tot zij de volledige zekerheid heeft, middels de voorlegging aan de Onderneming van de nodige sociale wetgevingsdocumenten, dat de bezoldiging verschuldigd aan het personeel van de Uitvoerder, evenals de daarop betrekking hebbende sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffingen regelmatig werden vereffend.

6.5. De Onderneming heeft te allen tijde het recht de Uitvoerder terecht te wijzen op :

6.6. De Uitvoerder verbindt er zich toe in deze gevallen de voormelde feiten te herstellen en zonder verwijl. Indien de vergoeding gebeurt op basis van gepresteerde tijd, aanvaardt hij om niet vergoed te zijn voor de prestaties van de vervangen aangestelde(n) vanaf de eerstvolgende werkdag volgend op de terechtwijzing. De Onderneming kan echter de onmiddellijke terugtrekking en niet-aanrekening van een aangestelde van de Uitvoerder vragen in ernstige en/of dringende gevallen zoals bij een ernstige inbreuk op de veiligheid- en hygiëneregels, onaanvaardbaar gedrag, enz. zonder dat de Onderneming dit in die gevallen verder hoeft te rechtvaardigen.

6.7. De aangestelde van de Uitvoerder dienen in het bezit te zijn van een geldige identiteitskaart. Bovendien dienen zij in het bezit te zijn van een geldige arbeidsvergunning indien deze documenten zijn vereist door de wet of door de lastenboeken. In voorkomend geval dienen zij ook houder te zijn van een geldig bewijs van detachering binnen Europa en van een bewijs van Limosa-verklaring.

6.8. De bepalingen van dit artikel zijn eveneens van toepassing op het personeel van de onderaannemers op wiens diensten de Uitvoerder beroep doet. Laatstgenoemde zal er op eigen verantwoordelijkheid voor instaan dat deze onderaannemers en hun personeel deze bepalingen naleven.

6.9. Vooraleer hij de werf betreedt, zal de Uitvoerder het nodige doen voor de dagelijkse registratie van de aanwezigheid van elke natuurlijke persoon die voor hem werkt overeenkomstig art. 31bis e.v. van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers. Hij zal hiertoe hetzij gebruik maken van de beschikbare apparatuur hetzij er zelf voor instaan. De Uitvoerder zal tevens toezien op de naleving door zijn eigen onderaannemers van deze verplichtingen. Hij zal SPIE integraal vrijwaren tegen de gevolgen ingeval van inbreuk op deze verplichtingen. Indien de werf kadert in een overheidsopdracht en voor zover aanwezigheidsregistratie niet verplicht is, zal de Uitvoerder een bijgewerkte personeelslijst ter beschikking houden met vermelding van (voor)naam, geboortedatum, beroep, kwalificatie en reële prestaties per dag.

6.10. De Uitvoerder heeft kennis van de in België geldende loonverplichtingen en het aan de werknemers verschuldigde minimumloon. Deze kunnen ten allen tijde worden geraadpleegd op de websites www.minimumloon.be/www.salaireminimum.be en www.werk.belgië.be/www.emploi.belgique.be van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Deze informatie zal door de Uitvoerder tevens worden overgemaakt aan de eigen onderaannemer(s). De Uitvoerder bevestigt het verschuldigde loon te betalen aan zijn personeel en dit ook in de toekomst te doen.


Artikel 7 - Arbeidsveiligheid en ongevallenpreventie

 

7.1. De volgende voorschriften zijn strikt van toepassing op de Bestelling :

De Uitvoerder verbindt er zich toe deze bepalingen na te leven en maakt zich sterk voor de naleving van deze bepalingen door zijn personeel en zijn onderaannemers.

7.2. De risico’s verbonden aan de activiteiten van de Onderneming betreffende de veiligheid en de gezondheid van het personeel van de externe bedrijven staan vermeld in het VGP dat voor de werf is opgesteld. Dit plan, waarvan op aanvraag een kopij wordt bezorgd, kan worden geraadpleegd op de werf waar alle verdere informatie zal worden bewaard ten behoeve van de Uitvoerder.

7.3. Indien geen VGP zou zijn opgesteld, is de Uitvoerder verplicht om, vóór de aanvang der werken, contact op te nemen met de veiligheidsverantwoordelijke of de werfverantwoordelijke van de Onderneming die hem alle nuttige informatie zal bezorgen.

7.4. Vóór de aanvang der werken, en normaliter minstens acht dagen daarvoor, bezorgt de Uitvoerder aan de werf- verantwoordelijke alle nuttige gegevens voor de evaluatie van de risico’s van zijn activiteit voor de veiligheid en de gezondheid van zijn personeel, van het personeel van de Onderneming of van derden.

7.5. Deze gegevens dienen in het bijzonder te omvatten :

7.6. Deze gegevens dienen schriftelijk te worden aangeleverd. Voor werven van zeer korte duur en met laagintensieve inzet van werkkrachten of voor dringende interventies, kunnen deze gegevens mondeling worden meegedeeld en schriftelijk geregistreerd op de werf.

7.7. Voor interventies van dezelfde technische aard, kan de beschrijving van de risico’s en de preventiemaatregelen worden aangeleverd in de vorm van een gestandaardiseerde nota of het opsturen van een al eerder, voor een andere werf, meegedeeld VGP, zonder dat het voorafgaande de Uitvoerder zou ontslaan van de plicht de bijzondere risico’s van de werf in kwestie individueel te evalueren.

7.8. De Uitvoerder zal de Onderneming onverwijld in kennis stellen van alle nieuwe elementen waar hij weet van heeft en die de veiligheid of de hygiëne tijdens de uitvoering van zijn opdracht kunnen beïnvloeden. Hij zal actief bijdragen tot de vereiste coördinatie indien er meerdere bedrijven tegelijkertijd werken uitvoeren.

7.9. Vooraleer zijn werken aan te vangen, dient de Uitvoerder kennis te hebben genomen van de wettelijke reglementeringen en verplichtingen inzake veiligheid en/of de bijzondere bepalingen dienaangaande vermeld in de veiligheidsplannen, verbindt hij er zich toe deze te na te leven en maakt hij zich sterk voor de naleving van de genoemde reglementeringen en verplichtingen door zijn werknemers en zijn eventuele onderaannemers.

7.10. Op verzoek van de Onderneming zal hij het bovenstaande schriftelijk bevestigen en kan hij verzocht worden op eer te verklaren dat hij de gepaste opleiding heeft gekregen inzake veiligheid en hygiëne en dergelijke opleiding aan zijn werknemers te hebben verstrekt en nergens het voorwerp te zijn geweest van enigerlei vervolging om redenen van niet-nakoming van de veiligheid- en hygiënevoorschriften tegenover zijn werknemers

7.11. De Uitvoerder zal een veiligheidsverantwoordelijke aanstellen die bevoegd is om alle veiligheidsinstructies te ontvangen en maakt zich sterk voor de naleving van deze instructies door het gedetacheerd personeel op de werf door zichzelf of door zijn eventuele onderaannemers. De identiteit van deze verantwoordelijke dient te worden meegedeeld aan de werfverantwoordelijke. Bij ontstentenis van dergelijke mededeling zal de Aangestelde de functies en verantwoordelijkheden inzake veiligheid op zich nemen voor alle personeelsleden van de Uitvoerder en van zijn eventuele onderaannemers.

712 De Uitvoerder verbindt er zich toe dat zijn personeel aanwezig is op alle bijeenkomsten in verband met veiligheid georganiseerd voor en bij de aanvang van de werf alsook tijdens de uitvoering waaronder doch niet uitsluitend startvergaderingen, toolboxmeetingen etc.

7.13. Bij niet-naleving door de Uitvoerder van zijn verplichtingen, heeft de Onderneming het recht om, na een voorafgaande ingebrekestelling die zonder gevolg bleef, op kosten van de Uitvoerder alle gepaste maatregelen te nemen om de vereiste hygiëne- en veiligheidsvoorwaarden te herstellen en automatisch daarbij ook alle andere nodige maatregelen te nemen. In geval van hoogdringendheid of ernstig gevaar wordt de voorafgaande ingebrekestelling vervangen door een zo spoedig mogelijke kennisgeving. De Onderneming heeft het recht de werknemers van de Uitvoerder en diens eventuele onderaannemers te weren die de veiligheidsvoorschriften niet naleven en hen de toegang tot de werf te verbieden. De toepassing door de Onderneming van deze mogelijkheid ontslaat de Uitvoerder niet van zijn verplichtingen.

7.14. In het geval meerdere bedrijven activiteiten uitvoeren op de Werf op hetzelfde moment als de Uitvoerder zal deze laatste ertoe gehouden zijn :

7.15. De Uitvoerder zal ertoe gehouden zijn alle maatregelen na te leven die werden genomen door de coördinators inzake veiligheid en gezondheid in overeenstemming met de wettelijke bepalingen betreffende tijdelijke en mobiele werkplaatsen.
7.16. De Onderneming behoudt zich het recht voor de Uitvoerder alle veiligheidstoestellen of individuele veiligheidsuitrustingen aan te rekenen die door de Onderneming ter beschikking werden gesteld van het personeel van de Uitvoerder of van diens onderaannemers omwille van de nalatigheid van de Uitvoerder of diens onderaannemers, en dat aan de geldende marktprijzen.
7.17. Alle voertuigen, machines en uitrustingen onderworpen aan technische controle of inspectie door een erkend organisme en die door de Uitvoerder worden gebruikt op de Werf moeten vergezeld zijn van de vereiste certificaten van goedkeuring en uitgerust zijn met het vereiste veiligheidstoebehoren.
7.18. De Uitvoerder die beroep doet op een onderaannemer voor de uitvoering van de Bestelling verbindt zich ertoe bepalingen op te nemen in zijn overeenkomst met deze onderaannemer die analoog zijn met de hierboven uiteengezette bepalingen en maakt zich sterk voor de naleving van deze bepalingen door zijn onderaannemers.

Artikel 8 - Bijzondere bepalingen inzake de detachering van werknemers

 

8.1. De Uitvoerder die voor de uitvoering van een Bestelling in België een gedetacheerde werknemer wenst te werk te stellen in de zin van de wet van 5 maart 2002 is verplicht om voorafgaand aan deze tewerkstelling via elektronische weg de verklaring van deze tewerkstelling op de Werf in te vullen op www.limosa.be (hierna genoemd de “Limosa-verklaring”), behalve in de wet voorziene uitzonderingsgevallen. Daarnaast is de Uitvoerder tevens gehouden om een verbindingspersoon aan te stellen die voor elke gedetacheerde werknemer in het bezit dient te zijn van alle sociale documenten opgelegd door de wet.
8.2. Dezelfde plicht geldt voor iedereen die, indien hij niet permanent in België woont, in België als zelfstandige prestaties verricht voor rekening van de Onderneming.
8.3. In de hierboven vermelde gevallen is de Uitvoerder verplicht onverwijld deze verklaring te vernieuwen of dergelijke verklaring af te leggen van zodra hij verwacht dat de eerder afgelegde verklaring niet langer zal overeenstemmen met de werkelijkheid (bijvoorbeeld bij overschrijding van de voorziene duur of bij een verandering van de plaats van uitvoering) en/of wanneer niet langer wordt voldaan aan de uitzonderingsvoorwaarden, dit alles op zulkdanige wijze dan de Limosa-verklaring de werkelijkheid weergeeft bij de afloop van deze omstandigheden.
8.4. Ten laatste op het ogenblik van zijn aankomst op de Werf, moet de gedetacheerde werknemer of zelfstandige het ontvangstbewijs van de Limosa-verklaring aan de Onderneming voorleggen (op de plaats door deze laatste aan te geven of, bij ontstentenis daarvan, in handen van de administratieve verantwoordelijke van de werf) met betrekking tot de prestatie die hij zal leveren en de Onderneming een kopie overleggen van dit ontvangstbewijs evenals een kopie van zijn identiteitskaart of enig ander document waarmee zijn identiteit kan worden vastgesteld. Deze kopieën zullen door de Onderneming worden bewaard.

8.5. De Onderneming heeft het recht om eenieder voor wie zij redelijkerwijze kan vermoeden dat een Limosa-verklaring vereist is en die geen enkele van de hierboven aangehaalde documenten kan voorleggen of niet kan bewijzen dat hij zich in één van de uitzonderingsgevallen bevindt zoals opgesomd door de wet, de toegang tot de Werf verbieden. Hetzelfde geldt voor eenieder voor wie de door een Limosa-verklaring gedekte periode is verstreken of voor wie de uitzonderingsvoorwaarden niet langer zijn vervuld.

8.6. Dezelfde verplichtingen zijn van toepassing op die gevallen waar de Uitvoerder de Bestelling geheel of gedeeltelijk zou uitbesteden (ongeacht of deze onderaanneming al dan niet werd toegestaan) aan een onderaannemer die een gedetacheerde werknemer te werk stelt. In dit geval is de Uitvoerder verplicht om zelf de nodige bewijsstukken, zoals hierboven bedoeld, te verzamelen en aan de Onderneming te bezorgen. Daarbij zal de Uitvoerder samen met zijn onderaannemer op hoofdelijke wijze tegenover de Onderneming gehouden zijn alle verplichtingen te vervullen die voortvloeien uit de van toepassing zijnde reglementeringen en de onderhavige Algemene Voorwaarden van Uitvoering.
8.7. Bij weigering van toegang tot de werf zijn de door de Uitvoerder gemaakte uren en verplaatsingskosten niet factureerbaar en zullen zij, mochten zij alsnog worden gefactureerd, niet door de Onderneming worden uitbetaald. De Uitvoerder zal bovendien de Onderneming vergoeden voor alle verliezen en gevolgen van deze situatie op de planning en de productiviteit van de werf.
8.8. Zonder daartoe te zijn gehouden, kan de Onderneming (indien dat haar is toegestaan) de Limosa-verklaring afleggen in de plaats van de Uitvoerder. Het feit dat de Onderneming de overheid heeft op de hoogte gebracht van de niet-voorlegging van een Limosa-1- document verbiedt de Onderneming niet om de toegang tot de werf te ontzeggen.
8.9. Elke Uitvoerder die nalaat één van de hierboven vermelde verplichtingen uit te voeren, zal de Onderneming van rechtswege een boete verschuldigd zijn die forfaitair wordt vastgesteld op € 250 per werknemer en per dag van tewerkstelling die normaliter had moeten gedekt zijn door een Limosa-verklaring. Bovendien zal de Uitvoerder de kosten dragen, en waar toepasselijk aan de Ondernemer terugbetalen, van aIle boetes en sancties die de Onderneming worden opgelegd en de volledige schade vergoeden die door de Onderneming wordt opgelopen.
8.10. De onderhavige bepalingen ontslaan de Uitvoerder niet van de plicht om de Onderneming voor elke gedetacheerde werknemer het bewijs van detachering binnen Europa te leveren telkens wanneer dit bewijs moet kunnen worden voorgelegd.


Artikel 9 - Uitvoeringstermijn

 

9.1. De deeltermijnen en de globale uitvoeringstermijn vormen voor de Onderneming een essentieel element. De niet-naleving van deze termijnen vormt een ernstige inbreuk op de Bestelling. Wanneer de Bestelling deel uitmaakt van een Hoofdcontract verbindt de Uitvoerder er zich toe de Bestelling uit te voeren volgens een tempo en binnen een termijn die de Onderneming in staat stelt om, met betrekking tot het in onderaanneming gegeven gedeelte, de planning van het Hoofdcontract na te leven.
9.2. In geval van vertraging kan de Uitvoerder zich enkel beroepen op overmacht voor zover dit is voorzien in het Hoofdcontract en erkend is door de Opdrachtgever. In het laatstgenoemde geval zal de Uitvoerder enkel uitstel worden verleend voor zover de Opdrachtgever de Onderneming toestaat de termijn te verlengen op grond van de omstandigheden ingeroepen door de Uitvoerder.
9.3. Indien de Uitvoerder de prestaties voorzien in de Bestelling niet heeft uitgevoerd binnen de voorziene globale termijn (en, in voorkomend geval, binnen de voorziene deeltermijnen die zijn aangemerkt als zijnde strikt van toepassing) en, behoudens in geval van overmacht, naar behoren erkend door de Onderneming, dan is de Uitvoerder, louter door het feit van het verstrijken van de termijn, een laattijdigheidsboete verschuldigd aan de Onderneming. De berekening van deze laattijdigheidsboete wordt nader omschreven in de bestelbon of het contract. In het geval de bestelbon of het contract hierover niets vermelden, is de boete gelijk aan 0,2 % van het totaal bedrag van de Bestelling per kalenderdag vertraging met een maximum van 10 % van dit bedrag. De laattijdigheidsboetes zijn opeisbaar ongeacht of de Klant een boete oplegt aan de Onderneming. Deze boetes worden automatisch in mindering gebracht van alle aan de Uitvoerder te betalen sommen.

9.4. De Onderneming behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bijkomend voor alle andere rechtstreekse en onrechtstreekse schade die zij hierdoor lijdt op de Uitvoerder te verhalen overeenkomstig het gemeen recht.

9.5. Als de vertraging de uitvoeringstermijn van het Hoofdcontract in het gedrang brengt en de Onderneming door de Klant verplicht wordt vertragingsboetes of andere lasten te betalen, zal de Uitvoerder daarenboven - op eenvoudige kennisgeving door de Onderneming – deze laatste vrijwaren voor alle boetes, straffen en schadevergoedingen bepaald door de Opdrachtgever.

9.6. Op gemotiveerd verzoek van de Onderneming zal de Uitvoerder op zijn kosten de capaciteit aan mankracht op de werf verhogen indien deze onvoldoende blijkt om te beantwoorden aan de vereisten van de lopende planning.


Artikel 10 - Studies en uitvoeringsplannen

 

10.1. Onverminderd meer gedetailleerde voorschriften van de Bestelling is de Uitvoerder verplicht om tijdig en op eigen initiatief de nodige inlichtingen en documenten te bekomen voor de uitvoering van zijn studie. In geval hij niet zou beschikken over de nodige informatie is hij verplicht deze tijdig aan te vragen aan de Onderneming om de nodige studies uit te voeren. 10.2. De Uitvoerder is verplicht alle plannen, tekeningen en beschrijvingen te controleren die hem zijn bezorgd en onmiddellijk de Onderneming op de hoogte te brengen van alle fouten, tegenstrijdigheden, leemten of onverenigbaarheden met betrekking tot het voorwerp van de Bestelling. De Uitvoerder is verantwoordelijk voor de opmetingen die hij ter plaatse heeft uitgevoerd. Hij dient er zich van te verzekeren dat de werken worden uitgevoerd op basis van de laatst herziene versies van de plannen.
10.3. De door de Uitvoerder over te leggen documenten moeten worden opgemaakt en overhandigd in een voldoende aantal kopijen overeenkomstig de vereisten van het Hoofdcontract. Deze documenten zijn gedateerd, genummerd en ondertekend.
10.4. Alle plannen met betrekking tot de Bestelling dienen steeds op schaal te zijn getekend, de ware afmetingen van de bouwwerken weer te geven. Zij dienen rekening te houden met de mogelijkheden en de ruimte vereist voor de doorvoer van de andere technieken in functie van de instructies van de Onderneming of de Opdrachtgever. Zij dienen alle nodige details te vermelden zoals stutten, ophangingen, afmetingen van de leidingen, leidingtracés, de eigenschappen en merken van de te gebruiken materialen, enz.
10.5. In het kader van de planning van zijn studiewerkzaamheden zal de Uitvoerder, in overleg met de Onderneming, de lijst van de studiedocumenten opmaken die ter goedkeuring dienen te worden voorgelegd, dit wil zeggen de plannen, de berekeningsnota’s, proefrapporten, monsters, inspecties, technische fiches van de uitrustingen en materialen, enz. De uitrustingen en materialen die deel uitmaken van deze lijst dienen eerst te worden goedgekeurd vooraleer ze worden opgenomen in de uitvoeringsplannen. De goedkeuring van deze documenten doet geen enkele afbreuk aan de aansprakelijkheid van de Uitvoerder.
10.6. Alle proeven en analyses die in de Bestelling zijn voorzien of erdoor worden voorgeschreven evenals de technische referentie- documenten kunnen verplicht worden opgelegd en zijn ten laste van de Uitvoerder en als dusdanig begrepen in de prijzen.


Artikel 11 - Diverse uitvoeringsmodaliteiten

 

11.1. Het is de Onderneming toegestaan om op eender welk ogenblik de kwaliteit van de gebruikte materialen, hun toepassing en de vooruitgang van de Bestelling te laten controleren. Het feit dat dit recht niet zou zijn uitgeoefend of dat er geen opmerkingen werden geformuleerd doet geen enkele afbreuk aan het recht van de Onderneming om de levering of de prestatie later te weigeren. Daarenboven kan de Onderneming te allen tijde het gebruik van niet-conforme materialen stopzetten en de daarmee gebouwde constructies afwijzen.

11.2. Indien de Bestelling de levering van materiaal omvat, dan dient dit materiaal nieuw te zijn en vergezeld te zijn van de door de wet of in de Bestelling voorziene conformiteitcertificaten en/of certificaten van technische aanvaarding, van instructies voor montage, gebruik en onderhoud en van de bijzondere veiligheidsvoorschriften. Deze handleidingen dienen te zijn opgesteld in de taal opgegeven in de bestelbon of het contract en bij gebreke in het Nederlands en het Frans.

11.3. De Uitvoerder dient voor zijn personeel en zijn materiaal over zijn eigen werfinstallaties te beschikken. Tenzij andersluidend overeengekomen zal de Onderneming geen hijstuigen of laad- en losmachines ter beschikking stellen van de Uitvoerder. Indien dit zou het geval zijn, dan neemt de Uitvoerder de exclusieve verantwoordelijkheid voor dit materiaal en de daarmee uitgevoerde werkzaamheden en zal hij de Onderneming schadeloos stellen voor alle eventuele schade.
11.4. De Uitvoerder neemt de bewaring en de risico’s op zich van zijn materiaal en van de leveringen die zijn aangeleverd op de Werf evenals van de leveringen en uitrustingen die hem werden toevertrouwd met het oog op de verwerking daarvan in het bouwwerk. Hij ziet af van elk verhaal tegen de Onderneming of haar personeel en in geval van diefstal of beschadiging vrijwaart hij de Onderneming tegen elk verhaal van derden.
11.5. De Uitvoerder zal op zijn kosten en ten gepaste tijde de nodige afwerkingen aanbrengen aan zijn werken ten opzichte van die componenten van de bouwwerken die, omdat ze afhankelijk zijn van andere bouwdisciplines, niet konden worden beëindigd vóór de volledige afwerking van zijn eigen werken. De kosten van de doorboringen, de afdichtingen en herstellingen voor alle bevestigingen die door zijn aanneming noodzakelijk zijn gemaakt of die nuttig zijn voor de uitvoering, zijn uitsluitend ten laste van de Uitvoerder
11.6. De Uitvoerder zal de volledige kost op zich nemen van de stellingen die hij mocht nodig hebben, zowel voor de levering, de huur, de installatie als de afbouw daarvan. In het geval hij gebruik zou maken van stellingen die toebehoren aan de Onderneming, kan de aansprakelijkheid van de Onderneming niet worden ingeroepen. Het is de plicht van de Uitvoerder ervoor te zorgen dat de stellingen in goede staat worden bewaard. Daarbij dient hij in het bijzonder toe te zien op de naleving van de voorschriften die zijn opgelegd door de verhuurder en de verzekeraars.
11.7. De Uitvoerder zal zorgen voor de volledige en systematische afvoering van de Werf van al zijn afval, puin, afbraakmateriaal, verpakkingen, enz. en van al zijn gedemonteerde of in het kader van de Bestelling vervangen uitrustingen. Indien dit geklasseerd afvalmateriaal betreft, zal hij zich schikken naar de op deze materialen van toepassing zijnde reglementeringen en procedures. De kosten hiervan worden geacht in de prijs te zijn inbegrepen. In het geval de Uitvoerder de opruiming- en afvoerverplichtingen niet zou naleven naar tevredenheid van de Onderneming, zullen deze werken worden uitgevoerd door deze laatste, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De arbeidskosten en de kosten voor vervoer en storting die hieruit voortvloeien voor de Onderneming zullen de Uitvoerder worden aangerekend.
11.8. De Uitvoerder verbindt er zich toe een uitstekende samenwerking te onderhouden met de andere bedrijven die op de Werf onder de coördinatie van de Onderneming werken. In dit kader zal hij ervoor zorgen dat de wijze waarop de studies en de werken waartoe hij zich heeft verbonden, worden uitgevoerd op zodanige wijze dat zij niet aan de basis kunnen leggen van de niet- naleving door de andere bedrijven actief op de Werf of door de Onderneming van hun eigen contractuele verplichtingen en voor deze bedrijven geen bijkomende kosten of moeilijkheden veroorzaken. In voorkomend geval zal de Uitvoerder zelf deze kosten dragen en zelf deze moeilijkheden oplossen ter vrijwaring van de Onderneming.
11.9. De Uitvoerder zal bijzondere aandacht besteden aan de voorschriften en verplichtingen inzake overleg en kennisgeving die dienen te worden nageleefd bij de uitvoering der werken in de nabijheid van installaties voor het transport van gasproducten en alle andere ondergrondse leidingen of uitrustingen. De Uitvoerder dient wat dit betreft de nodige inlichtingen in te winnen. Hij zal ervoor zorgen dat deze voorschriften correct en tijdig worden toegepast, op zodanige wijze dat de aansprakelijkheid van de Onderneming in geen geval in het geding wordt gebracht.
11.10. Voor alle grondwerken of werken voor het leggen van leidingen zal de Uitvoerder de van kracht zijnde normen, de regels van de kunst en de goede praktijk naleven, ongeacht of deze regels al dan niet schriftelijk zijn vastgelegd, in het bijzonder voor wat betreft de raadpleging van de plannen, het openen en opvullen van de sleuven, het gebruik van mechanische uitrustingen, de dieptes en de signalisatie van ondergrondse leidingen, het trekken van kabels, de bescherming daarvan, de na te leven minimumafstanden, voornamelijk tussen leidingen evenals tussen leidingen en andere netwerken, de regels van nabuurschap tussen de netwerken en de beplantingen, de bescherming van de werf en de signalisatie wanneer de werken worden uitgevoerd op de openbare weg. De bovenstaande opsomming is niet-limitatief.
11.11. Het gebruik op de werf van mobiele telecommunicatie- toestellen is verboden voor chauffeurs of bedienaars van in werking zijnde voertuigen of uitrustingen.
11.12. Indien de werken van de Uitvoerder worden uitgevoerd op of in de nabijheid van een openbare weg die voor het publiek toegankelijk is, dan dient de Uitvoerder voor de volledige duur van zijn werken ook daar de op de werf verplichte signalisatie aan te brengen.
11.13. In geval de Uitvoerder op de Werf uitrustingen inzet waarvoor verplicht een exploitatie- of milieuvergunning of verklaring is vereist, dan dient de Uitvoerder aan deze verplichtingen te voldoen.


Artikel 12 - Wijzigingen

 

12.1. De Uitvoerder zal alle door de Onderneming aangebrachte wijzigingen, weglatingen en toevoegingen aan de Bestelling uitvoeren.
12.2. De plus- of minwerken die voortvloeien uit deze gewijzigde Orders worden geëvalueerd op basis van de prijzen van de Bestelling en, in geval van onderaanneming, volgens de door de Opdrachtgever in het kader van het Hoofdcontract toegepaste criteria. Indien er geen identieke of vergelijkbare eenheidsprijzen zijn, worden de prijzen in onderling overleg overeengekomen. Een eventuele discussie over deze prijzen verleent de Uitvoerder niet het recht de uitvoering van de gewijzigde Orders op te schorten. Er zal enkel rekening worden gehouden met de door de Onderneming (en, in geval van een back-to-back contract, door de Opdrachtgever) goedgekeurde hoeveelheden.
12.3. Voor de Orders tegen prijslijsten zullen de verschillen tussen het geraamde bedrag van de Bestelling en de uiteindelijke prijs daarvan, die toe te schrijven zijn aan de speling van de gebruikte hoeveelheden, geen aanleiding geven tot een vergoeding aan de Uitvoerder.
12.4. Bij gewijzigde Orders is de Uitvoerder verplicht de Onderneming schriftelijk en met redenen omkleed in kennis te stellen van de impact van deze Orders op de termijnen, en dat ten laatste binnen de tien dagen van ontvangst van het gewijzigd Order in kwestie. Na onderzoek zal in voorkomend geval een aangepaste termijn worden bepaald door de Onderneming. Bij ontstentenis van kennisgeving zullen de oorspronkelijke termijnen geacht worden te volstaan.


Artikel 13 - Oplevering

 

13.1. Tenzij andersluidend bepaald in de bestelbon of het contract, vindt de oplevering van de Bestelling plaats op dezelfde datum en volgens dezelfde modaliteiten als de oplevering van het Hoofdcontract. Met het oog op de definitieve of voorlopige oplevering, zal de Uitvoerder zijn werken opruimen en in staat van oplevering stellen. Indien hij hierbij in gebreke blijft ondanks het versturen van een ingebrekestelling, is de onderneming van rechtswege gemachtigd deze werken uit te voeren op kosten en risico van de Uitvoerder.
13.2. De Uitvoerder verbindt er zich toe onverwijld gevolg te geven aan enigerlei opmerkingen die eventueel worden geformuleerd in het kader van deze opleveringen in zoverre deze opmerkingen betrekking hebben op de prestaties die het voorwerp uitmaken van de Bestelling.
13.3. De Uitvoerder zal in geen geval de stilzwijgende aanvaarding kunnen inroepen. Noch de inbezitneming van de bouwwerken, noch het gebruik daarvan, noch de afwezigheid van klachten gedurende een zekere tijd, noch de totale betaling van de factuur, kunnen daarbij worden beschouwd als officiële aanvaarding.
13.4. Tot aan de voorlopige oplevering neemt de Uitvoerder op zijn risico en voor zijn rekening het onderhoud, het toezicht, de bewaking en de instandhouding in goede staat op de Werf van alles wat werd bepaald in de Bestelling. De beschermingsmaatregelen tegen beschadiging of diefstal en de verzekering dienaangaande zijn voor zijn rekening. De onderneming neemt uit hoofde van dergelijke feiten geen enkele aansprakelijkheid op zich.
13.5. Het "as built" dossier zal tijdig door de Uitvoerder worden overgemaakt in het formaat zoals voorgeschreven door de Bestelling en, in voorkomend geval, door het Hoofdcontract.


Artikel 14 - Technische garantie

 

14.1. Tenzij andersluidend overeengekomen worden de leveringen en werken gedurende minstens twee jaar, te rekenen vanaf de voorlopige oplevering van de Bestelling, door de Uitvoerder gegarandeerd voor wat betreft de goede werking, en daarbij beantwoorden aan de gemelde prestaties, vrij zijn van gebreken ongeacht de aard of de oorsprong ervan. Dit betreft onder meer ontwerpfouten, materiaalfouten, fabricagefouten en montage- fouten en alle prestatiegebreken, zelfs indien de Uitvoerder daar onmogelijk weet van kon hebben. Indien er geen formele Oplevering is voorzien, vangt de termijn van één jaar aan op de datum van de daadwerkelijke ingebruikstelling van de installatie. In geen geval zullen de garantieverplichtingen in hoofde van de Uitvoerder minder zijn dan deze die voorzien zijn in het Hoofdcontract voor de Onderneming.
14.2. De Uitvoerder zal op zijn kosten en zo snel mogelijk alle hierboven bedoelde fouten, defecten en tekortkomingen ten opzichte van de Bestelling herstellen zoals deze worden vastgesteld tijdens de garantieperiode. Indien het naar de mening van de Onderneming zou gaan om een zware fout of een fout die zich mogelijks zou kunnen herhalen, heeft de Onderneming het recht hetzij van de Uitvoerder te eisen dat hij de levering in kwestie vervangt of de gebrekkige werken en elke aflevering van gelijkaardige werken die mogelijkerwijze dezelfde fouten, defecten of tekortkomingen zouden kunnen vertonen opnieuw uit te voeren, met hernieuwing van de garantie, hetzij bij aangetekend schrijven de delen in kwestie van de Bestelling te ontbinden met terugbetaling van de prijs onder aftrek van de kosten.
14.3. Met vervanging wordt niet enkel de materiële vervanging bedoeld van datgene wat defect blijkt maar bij ook de afbouw, het vervoer en alle daarbij horende kosten (de douane, taksen, enz.), de opbouw en de heringebruikstelling die vereist zijn naar aanleiding van de vervanging.
14.4. De Uitvoerder blijft aansprakelijk voor de verborgen gebreken tijdens de termijn zoals vastgelegd in artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek.
14.5. Tenzij andersluidend bepaald, vangt deze termijn, evenals de termijn van de tienjarige aansprakelijkheid aan op de datum van de definitieve Oplevering.


Artikel 15 - Aansprakelijkheid en verzekeringen

 

15.1. De Uitvoerder draagt de volledige aansprakelijkheid (met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid, de productaanspra- kelijkheid voor de aangewende producten en materialen en, indien dat is voorzien in de Bestelling of in het Hoofdcontract, de objectieve aansprakelijkheid voorzien in artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek) voor zijn werken en leveringen, zowel tegenover de Onderneming (in voorkomend geval te beschouwen als een derde) als tegenover de Opdrachtgever of derden. In dit opzicht zal hij aansprakelijk zijn voor de lichtste fout. Hij zal de Onderneming vrijwaren tegen alle klachten van derden en tegen alle klachten die daaruit zouden kunnen voortvloeien (met inbegrip van de verdedigingskosten).
15.2 De Uitvoerder is verplicht op zijn kosten de nodige verzekeringen ter dekking van zijn aansprakelijkheden. Hij zal hiertoe minimaal volgende verzekeringen afsluiten : a) Burgerlijke aansprakelijkheid : Deze verzekering dient zijn burgerlijke aansprakelijkheid tijdens en na afloop van de werken te dekken voor een minimumbedrag van € 2.500.000 per schadegeval alle schade vermengd. Hij is verplicht het bewijs voor te leggen van het aanhouden van deze verzekering en van de premiebetalingen tijdens de volledige duur van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Bestelling. De vrijstelling zal niet hoger zijn dan 10% van het schadebedrag of € 2.500 (er wordt rekening gehouden met het laagste bedrag). De verzekeringsmaatschappij dient er zich toe te verbinden de polis niet op te zeggen zonder daarvan de Onderneming per aangetekend schrijven in kennis te hebben gesteld met inachtneming van een voorafgaande termijn van 30 dagen. b) Arbeidsongevallen : De Uitvoerder sluit een polis tegen arbeidsongevallen volgens de wettelijke bepalingen. Hij zal van de arbeidsongevallenverzekeraar een afstand van verhaal bedingen in het voordeel van de Onderneming, haar bestuurders, mandatarissen en aangestelde. Indien vereist door het Hoofdcontract, zal hij de afstand van verhaal uitbreiden in het voordeel van elke andere natuurlijke of rechtspersoon.
15.3 De Uitvoerder is bovendien verplicht op zijn kosten alle wettelijke verplichte verzekeringen af te sluiten en deze zoals aangegeven in de bestelbon of het contract en, in geval van onderaanneming, deze voorgeschreven door het Hoofdcontract.
15.4. De vrijstellingen blijven ten laste van de Uitvoerder.
15.5. De Uitvoerder dienst zijn polissen af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij van aanzien met maatschappelijke zetel in de Europese Unie en erkend in België.
15.6. Op vraag van de Onderneming zal de Uitvoerder de door zijn makelaar of de verzekeringsmaatschappijen uitgegeven attesten voorleggen ten bewijze van het hierboven vermelde.
15.7. De Uitvoerder verklaart hierbij alle bepalingen inzake afstand van verhaal die door de Onderneming werden onderschreven tegenover de Opdrachtgever te zullen naleven en maakt zich sterk voor de naleving van deze bepalingen door zijn verzekeraar.


Artikel 16 - Prijs

 

16.1. De prijs en, in voorkomend geval, de eenheidsprijzen, zijn vastgelegd in de bestelbon of het contract. Deze bepalen de aard van de prijs: hetzij een forfaitaire of globale prijs, hetzij een prijslijst, hetzij in regie, hetzij aan terugbetaling. In geval van forfaitaire prijs stelt deze, tenzij andersluidend bepaald, een relatief forfaitbedrag vast (waarbij de wijzigingen aan de oorspronkelijke aanneming geregeld worden via verrekeningen). In geval van een contract op basis van posten volgens prijslijsten, zijn dit forfaitaire prijzen, tenzij andersluidend bepaald.
16.2. Geen enkel werk mag in regie worden uitgevoerd tenzij dit het voorwerp uitmaakt van een uitdrukkelijk Order van de Onderneming.
16.3. Tenzij andersluidend bepaald, zijn de prijzen vaste prijzen die niet herzienbaar zijn tijdens de duur van de Bestelling.
16.4. Voor Orders op basis van een eenheidsprijslijst gedefinieerd in uur- of dagtarieven, zal de definitieve afrekening worden opgesteld door de vermenigvuldiging van het aantal daadwerkelijk gepresteerde uren of dagen – binnen de limieten zoals bepaald in de bestelbon – met het tarief of de tarieven zoals vastgelegd in de Bestelling. Het aantal gepresteerde uren of dagen dient het voorwerp uit te maken van een periodieke tegensprekelijke staat (in principe maandelijks) die verplicht dient te worden goedgekeurd en ondertekend door de gemachtigde aangestelde van de Onderneming. Enkel de uren die overeenstemmen met de daadwerkelijke aanwezigheid op de plaats der werken zullen in principe worden meegeteld. De pauze-uren en transporturen zijn niet factureerbaar tenzij anders overeengekomen. Eventuele onvolledige dagen worden berekend pro rata van de gepresteerde uren. De verhogingen ten titel van overuren, nachtwerk of feestdagen kunnen niet in rekening worden gebracht tenzij met het schriftelijk akkoord van de Onderneming betreffende deze prestaties en met inachtneming van de wettelijke bepalingen dienaangaande.
16.5. De overeengekomen prijzen en tarieven omvatten alle kosten van welke aard ook, gemaakt door de Uitvoerder en het personeel door hem aan de Bestelling toegewezen, met inbegrip van de individuele en collectieve beschermingsmiddelen, de noodzakelijke maatregelen inzake veiligheid en hygiëne, toezicht en omkadering van het personeel, de fiscale en sociale lasten, verplaatsing- en maaltijdkosten, leveringen, uitrusting en materiaal, verzekeringen, bewaking, afvoer van afval, algemene kosten en winstmarge, met uitsluiting van de BTW.
16.6. Zelfs in geval van een forfait, zij het onverminderd de effecten daarvan, behoudt de Onderneming zich het recht voor een verzamelstaat en een opmeting te laten uitvoeren van het geheel der prestaties verzorgd door de Uitvoerder die als basis zullen dienen voor de definitieve afrekening van de Bestelling.
16.7. Alle facturen ingezonden vóór de voltooiing van de Bestelling en de oplevering van de Bestelling dienen te worden beschouwd als een voorschot op de definitieve afrekening van de Onderneming die, als enige, de waarde daarvan zal bepalen. De betalingen aan de Uitvoerder tijdens de loop van de Bestelling aan de hand van tussenstaten of voor eender welke andere reden vormen eenvoudige voorschotten zonder erkenning van enig verworven recht. Enkel de tegensprekelijk tussen de partijen opgestelde definitieve afrekening aanvaard door de Onderneming is geldig en bepaalt definitief de aan de Uitvoerder toekomende rechten, waarbij het teveel betaalde dat door deze laatste werd ontvangen, zal moeten worden terugbetaald.
 

Artikel 17 - Facturatie

 

17.1. Facturatie geschiedt op periodieke basis zoals nader bepaald in de bestelbon of het contract of, bij gebreke daarvan, bij de voltooiing van de Bestelling.
17.2. Elke Bestelling maakt het voorwerp uit van een aparte factuur, gericht aan de administratieve zetel van de Onderneming. De factuur vermeldt het Bestelnummer en is, indien vereist, vergezeld van de tegensprekelijke prestatiestaat en van alle andere documenten zoals bepaald in de bestelbon of het contract. Facturen die niet voldoen aan deze voorschriften kunnen worden geweigerd en teruggestuurd. In dit geval worden zij geacht op geldige wijze te zijn geprotesteerd.
17.3. Voor de Orders die factureerbaar zijn naargelang de vordering der werken dient de vorderingsstaat door de Onderneming te worden goedgekeurd alvorens elke desbetreffende factuur wordt opgemaakt. Te dien einde zal de Uitvoerder de Onderneming een staat voorleggen ter goedkeuring, vergezeld van alle voorgeschreven stukken (time sheets of work sheets, behoorlijk ondertekend door de aangestelde van de Onderneming op de Werf). Deze staat, eventueel verbeterd waar nodig, zal dienen als de basis voor de facturatie.


Artikel 18 - Betaling

 

18.1. Behoudens specifieke voorwaarden zijn de facturen van de Uitvoerder betaalbaar zestig (60) dagen vanaf ontvangst door de Onderneming van een regelmatig opgestelde factuur.
18.2. Betaling geschiedt middels storting op de rekening van de Uitvoerder op de vervaldag. In geval deze termijnen zouden worden overschreden, kan de Uitvoerder na ingebrekestelling aanspraak maken op een interest berekend aan de wettelijke interestvoet vanaf de betaalvervaldatum. De Onderneming is in geen geval forfaitaire schadevergoedingen of boetebedingen verschuldigd.
18.3. In geval van derdenbeslag op de sommen verschuldigd door de Onderneming, worden de kosten voor het opstellen van de verklaring van derde-beslagene en de administratiekosten, vastgesteld op het forfaitair bedrag van € 250 per verklaring, aangerekend aan de Uitvoerder en in mindering gebracht van de betalingen. Eenzelfde afhouding zal worden toegepast in geval van een rechtstreekse vordering door een onderaannemer van de Uitvoerder.
18.4. Indien uit de gegevens van de databanken van de RSZ en de belastingsadministratie zou blijken dat de Uitvoerder sociale of fiscale schulden heeft waardoor de Onderneming gedwongen wordt afhoudingen op de facturen te verrichten, zijn de administratiekosten die hieruit voortvloeien voor de Onderneming forfaitair vastgesteld op € 250 per afhouding. Deze kosten zullen de Uitvoerder worden aangerekend en worden afgetrokken van de betalingen. De Uitvoerder ontslaat de Onderneming ervan hem te raadplegen over het bedrag van de aftrek, ongeacht het bedrag van de factuur. Het is aan de Uitvoerder om, in voorkomend geval, op eigen initiatief de attesten te bekomen die zijn voorzien in de reglementering om de Onderneming toe te laten afhoudingen uit te voeren die lager zijn dan de wettelijke percentages.
18.5. In geval een betaling zou zijn uitgevoerd zonder toepassing van een afhouding terwijl deze was vereist, wordt de situatie geregulariseerd via afhouding op de latere facturen. 18.6. In zoverre de Opdrachtgever prijsreducties zou toepassen tegenover de Onderneming omwille van fouten in de Bestelling, dan zal de daaruit voortvloeiende last voor de Onderneming volledig door de Uitvoerder worden gedragen.
18.7. Alle schuldvorderingen van de Onderneming op de Uitvoerder, al dan niet met betrekking tot de Bestelling, zelfs indien deze niet- opeisbaar en/of toekomstig zijn, worden van rechtswege verrekend met alle nog aan de Uitvoerder krachtens de Bestelling te betalen sommen. In geval een schuldvordering van de Onderneming niet vaststaat, heeft deze laatste het recht een gepaste provisie af te houden die overeenstemt met het geraamde bedrag, op basis van zijn schuldvordering.


Artikel 19 - Financiële garanties

 

19.1. De Uitvoerder zal, conform de bepalingen van de bestelbon of het contract, als waarborg voor de goede uitvoering van de Bestelling en voor de volledige duur ervan, een bankgarantie vestigen bij een financiële instelling van internationaal aanzien gevestigd in België om de Onderneming, op diens eerste verzoek, de uitbetaling te verzekeren van de in de bestelbon of het contract bepaalde som of, bij ontstentenis van zulke bepaling, van een som gelijk aan 10 % van het oorspronkelijk bedrag van de Bestelling.
19.2. Wanneer de Bestelling de betaling van een voorschot voorziet, zal de Uitvoerder daarenboven een aparte bankgarantie laten uitreiken die beantwoordt aan de hierboven opgesomde voorwaarden voor de uitbetaling van een bedrag gelijk aan het voorschot.
19.3. De bankgarantie is onherroepelijk, autonoom en onvoorwaardelijk opgesteld. Alle daarmee verband houdende kosten worden uitsluitend gedragen door de Uitvoerder. De originelen van de garantiebrieven worden aan de Onderneming overgemaakt binnen de termijn bepaald in de bestelbon of het contract of, bij ontstentenis van enige bepaling, binnen de 30 dagen vanaf de datum van het formulier of de overeenkomst waarin de Bestelling wordt geacteerd.
19.4. In geval van afroep van de hierboven omschreven bankgarantie, stelt de Uitvoerder onverwijld een nieuwe bankgarantie. In geval van een aanzienlijke verhoging van de waarde van de Bestelling kan de Onderneming de uitgifte vragen van een bijkomende bankgarantie die het totaal gegarandeerde bedrag op 10 % van de huidige waarde van de Bestelling brengt.
19.5. De bankgarantie wordt vrijgegeven op vraag van de Uitvoerder op de vervaldatum en aan de voorwaarden bepaald in de Bestelling of, bij ontstentenis van enige bepaling wat dat betreft, bij de definitieve oplevering van de Bestelling. Indien de Bestelling een “if and when”-Order betreft, wordt de bankgarantie vrijgegeven wanneer de Opdrachtgever de overeenstemmende garanties heeft vrijgegeven die door de Onderneming ten voordele van de Klant werden aangebracht.
19.6. In geval de Uitvoerder in gebreke zou blijven met de uitgifte van deze bankgaranties, heeft de Onderneming het recht om hetzij de uitgifte van deze garanties te eisen, hetzij op alle aan de Uitvoerder te betalen sommen een afhouding uit te voeren tot de afgehouden bedragen gezamenlijk het bedrag vormen dat gelijk is aan dat van de niet aangebrachte garantie en deze fondsen aan te houden, zonder interesten, tot de vervaldagen van de voorziene vrijgave voor de bankgaranties.
19.7. Het is de Onderneming toegestaan deze fondsen aan te wenden ter delging van enigerlei schulden die de Uitvoerder heeft ten opzichte van de Onderneming.
19.8. De bovenstaande bepalingen zijn van toepassing op de garanties van het moederhuis die de Uitvoerder zal laten uitreiken bovenop de hierboven bedoelde bankgaranties of die de Onderneming uitdrukkelijk heeft aanvaard in vervanging van deze garanties.


Artikel 20 - Relaties met de Opdrachtgever

 

20.1. De Uitvoerder onthoudt er zich tijdens de volledige duur van de Bestelling van om, op eigen initiatief of op uitnodiging, een aanbod of prijsbestek op te maken voor de Opdrachtgever of de toekomstige bewoner of exploitant, voor leveringen of prestaties in verband met het project waarop het Hoofdcontract betrekking heeft.
20.2. Op dezelfde wijze onthoudt hij er zich van om correspondentie te richten aan de Klant, diens raadgevers en aangestelde, met betrekking tot het voorwerp van de Bestelling.
20.3. De Uitvoerder neemt op eigen kosten deel aan de werfvergaderingen met de Klant, diens raadgevers en aangestelde voor alle zaken betreffende de Bestelling. De persoon die de Uitvoerder afvaardigt naar deze vergaderingen wordt geacht bevoegd te zijn de Uitvoerder geldig te verbinden. De Uitvoerder ontvangt een kopie van de processen-verbaal van de vergaderingen die hem aangaan.
20.4. In alle zaken waar de Onderneming verplicht is kennisgevingtermijnen na te leven in haar relaties met de Klant, zal de Uitvoerder er, op straffe van verval, over waken de Onderneming in staat te stellen deze termijnen na te leven en de Onderneming voldoende tijd te geven om te reageren.
20.5. De beslissingen, instructies, orders, enz., uitgaande van de Opdrachtgever, de gedelegeerde functionaris of elke andere gekwalificeerde vertegenwoordiger van de Opdrachtgever, dienen door de Uitvoerder te worden nageleefd en opgevolgd en verbinden deze laatste op dezelfde wijze als zij de Onderneming verbinden. De Uitvoerder zal zijn eventuele opmerkingen tijdig overmaken teneinde de Onderneming in staat te stellen deze door te geven aan wie het behoort.
20.6. Het is de Uitvoerder verboden een rechtstreekse vordering in te stellen tegen een schuldenaar van de Onderneming, behoudens in geval van niet-betaling van een niet-geprotesteerde en vervallen factuur. Elke rechtstreekse vordering dient aan de Onderneming te worden gemeld op het ogenblik dat zij wordt uitgeoefent. Alle kosten aangerekend aan de Onderneming door de bestemmeling van de rechtstreekse vordering vallen ten laste van de Uitvoerder.


Artikel 21 - Overdracht en onderaanneming

 

21.1. Behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van de Onderneming, onthoudt de Uitvoerder er zich van het Order, zelfs maar gedeeltelijk, over te dragen aan derden of de uitvoering ervan te delen in het kader van een vereniging met een derde of in onderaanneming toe te vertrouwen .
21.2. De Uitvoerder die, mits het voorafgaand schriftelijk akkoord van de Onderneming, de uitvoering van een gedeelte van de Bestelling toevertrouwt aan een derde, verplicht deze laatste tot naleving van de voorwaarden van de Bestelling, waaronder de onderhavige voorwaarden. Hij zal deze derde verbieden op zijn beurt deze opdracht uit te besteden zonder het voorafgaande en schriftelijk akkoord van de Onderneming.
21.3. De Uitvoerder zal zijn schuldvorderingen op de Onderneming niet aan derden over dragen, in het bijzonder via endossering van zijn facturen, zonder het voorafgaande en schriftelijk akkoord van de Onderneming. Dergelijke overdracht is van rechtswege niet- tegenstelbaar aan de Onderneming. Zelfs in het geval van een toegestane overdracht van de schuldvordering, zijn alle uitzonderingen die tegenstelbaar zijn aan de Uitvoerder ook tegenstelbaar aan de cessionaris.
21.4. Ongeacht of de onderaanneming al dan niet werd toegestaan, is de Uitvoerder ertoe verplicht de Onderneming onverwijld alle inlichtingen te bezorgen die deze laatste toelaten de nodige verklaringen te doen bij de RSZ (Unieke Werfmelding) en deze up to date te houden. Bij inbreuk op deze verplichting is de Uitvoerder gehouden tot de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 250 euro per ontbrekende inlichting en is hij bovendien verplicht de Onderneming te vrijwaren voor alle boetes en de gevolgen van alle mogelijke vervolgingen.
21.5. De Uitvoerder maakt zich sterk voor de naleving door zijn eigen onderaannemers en leveranciers van de voorwaarden zoals voorzien in de bestelbon of het contract, voor zover deze van toepassing zijn op hun werkzaamheden.
21.6. Indien het Hoofdcontract vereist dat de onderaannemer erkend is voor wat betreft de categorie of de klasse waaronder zijn contract valt, zal de Uitvoerder erover waken enkel zaken te doen met bedrijven die beantwoorden aan deze vereisten.


Artikel 22 - Verzoeken en klachten

 

22.1. In geval van onderaanneming zijn de verzoeken of klachten van de Uitvoerder, in het bijzonder deze die betrekking hebben op schadevergoedingen, termijnverlengingen, prijsherzieningen, contractherzieningen, boetes, enz., omwille van redenen die niet duidelijk en rechtstreeks zijn toe te schrijven aan de Onderneming (zoals feiten die toe te schrijven zijn aan de Opdrachtgever, aan buitengewone of onvoorzienbare omstandigheden) slechts ontvankelijk wanneer de Onderneming beschikt over het recht om een gelijkaardig verzoek in te leiden bij de Opdrachtgever.
22.2. De Uitvoerder verliest het recht om dergelijke klachten en verzoeken in te dienen indien hij de Onderneming niet de mogelijkheid heeft geboden om tijdig deze klacht of een verzoek met de aangehaalde reden bij de Opdrachtgever in te leiden. De meerwerken, schadevergoedingen, herzieningen, enz., aangebracht door de Uitvoerder, wanneer hij handelt in de hoedanigheid van onderaannemer, zullen enkel worden uitbetaald na akkoord van en betaling door de Opdrachtgever aan de Onderneming.


Artikel 23 - Bijzondere regels voor back-to-back Orders

 

23.1. Deze term dient te worden begrepen als de aanvaarding door de Uitvoerder om, voor wat betreft de leveringen en werken die hem werden toevertrouwd, tegenover de Onderneming op dezelfde wijze zijn verbonden als de Onderneming tegenover de Opdrachtgever en om op eigen risico en op eigen kosten alle verplichtingen te aanvaarden die rusten op de Onderneming, op dusdanige wijze dat de Onderneming daarvan geheel en al ontslagen wordt, ten genoegen van de Opdrachtgever en zonder andere lasten voor de Onderneming behalve deze die rechtstreeks te maken hebben met zijn hoedanigheid als hoofdaannemer.
23.2. Omgekeerd impliceert het concept dat de Uitvoerder tegenover de Onderneming van dezelfde rechten geniet als deze die door de Bouwheer zijn erkend tegenover de Onderneming (indien en in zoverre dat enigerlei zulke rechten zijn erkend), waarbij de Uitvoerder in dit opzicht het lot van de Onderneming deelt, onverminderd de prijsvoorwaarden die specifiek blijven gelden voor elkeen der partijen en de afwijkingen voortvloeiend uit de Bestelling.
23.3. Als de Bestelling van “if and when”-type is, worden de facturen